Márton Gábor elnök megkérdezi, hogy van-e visszajelzésünk a szerződésmódosításról.

A projektmenedzser elmondja, hogy újra beadásra került a módosítási kérelem, de az indokolás nem lett kellően kifejtve, így hiánypótlásra került sor. A hiánypótlás során mi úgy gondoltuk, hogy megfelelően rögzítve lett az indokolás, de ez nem történt meg, így újra elutasították kérelmünket.

Márton Gábor elmondja, hogy nagyon szorít az idő, hamarosan itt van a következő mérföldkő teljesítése. A második mérföldkő alapján benyújtott kifizetési kérelem sem lett még kifizetve, így nem biztos hogy ki tudjuk fizetni a kutatásra és a szakmai összegzésre tervezett összegeket.

Át kell tekintenünk az év során elvégzendő feladatainkat. Június 30-ig elkészül a kutatás és a szakmai összegzés. Ha elfogadják a módosítási kérelmünket, akkor még 2 tapasztalatmegosztásra van lehetőség és van lehetőség még 1 tanulmányútra is.

A honlapon is aktualizálni kell a tartalmat, mert vannak elmaradások.

Megkérdezi, hogy van-e konkrét kezdeményezés a tagság körében a társadalmi vállalkozásokra vonatkozóan.

A csoportvezetők jelezték, hogy konkrét kezdeményezés nem született, de már a tagok is hajlanak az együttműködésekre, közösen tartanak ötletbörzéket, hogy milyen vállalkozást lehetne alapítani.

A fő szempont a fenntarthatóság. Az egy dolog, hogy egy ötletre megalapítanak egy vállalkozást. Jó dolog, ha támogatást is kapnak rá, de mindenképpen olyan vállalkozás kell, ami nem csak a támogatási összeg elköltéséről, hanem társadalmi vállalkozás hosszú távú működéséről szól.

A hosszú távú tevékenység tudja csak megalapozni a térség gazdaságát és a mozgáskorlátozottak, azok családjainak jólétét.

Problémát jelent a tagjaink számára a munkahelyeken való elhelyezkedés. A munkáltatók nincsenek felkészülve arra, hogy teljesítsék a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával járó feltételeket. Információhiányban szenvednek, ezért sorstársainkat háttérbe szorítják, hátrányosan megkülönböztetik. Ezért nagy szükségünk van arra, hogy saját magunk lépjünk a tettek mezejére és alapítsunk olyan vállalkozásokat, amiben valós értéket tudunk teremteni.

Brain storming vállalkozási lehetőségekről a fogyatékkal élők számára (facilitál Függ Zsolt Péter szakmai vezető)

Mivel a megjelentek között sokan dolgoztak bútoripari vállalkozásoknál, az asztalosipar került górcső alá.

Közösen megvizsgáltuk, hogy egy kisebb asztalosipari vállalkozás elindításához milyen erőforrások szükségesek. A telephely megvásárlása, a gépek, felszerelések beszerzését követően lehet csak gondolkodni a gyártás elindításán. Ezt követően a bérköltségek és a járulékok komoly terhet jelentenek már az értékesítést megelőzően.

Ötletként felvetődött az, hogy több asztalosnak van otthon kisebb műhelye. Ha ezek a mesterek összefognak és közösen csak az értékesítés és a marketing feladatokat oldják meg, már az is segítséget jelenthet a munkavégzéshez. Szervezetet csak a munkavégzés legalizálása miatt, és az értékesítés megkönnyítése érdekében kellene.

Ebéd

Ebéd közben rövid ismertetőt hallhattunk a civil szervezetek könyvvezetési kötelezettségeiről Romániában.

Jó gyakorlatok Olaszországban

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának előmozdítására irányuló stratégiák végrehajtása mind az olasz Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium közvetlen ösztönzésén, mind pedig a tartományi közigazgatás kezdeményezésére a saját hatáskörben történik.

A Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium az Európai Unió által meghatározott beavatkozási stratégiákkal összhangban számos, a fogyatékkal élők foglalkoztatásának előmozdítását célzó tájékoztató és szemlélet-formáló beavatkozást támogatott az Italia Lavoro S.p.A. koordinálásával.

A beavatkozások célja, hogy a munkaerőpiacon olyan kultúrát alakítsanak ki, amelyben „épnek” tekinthető és fogyatékkal élő személyek egyaránt teljes értékű életet tudjanak élni, elvárásaiknak, szakmai kompetenciáiknak és képességeiknek megfelelő munkát tudjanak végezni, egyúttal a munkáltató elvárásainak is megfeleljenek. Az Italia Lavoro S.p.A. stratégiája megfelel a jogalkotó azon szándékának, amely a 68/1999. számú határozatban “célzott foglalkoztatás” néven szerepel. A „célzott foglalkozatás” innovatív koncepciójának terjesztése révén olyan kultúra és cselekvések kerülnek ösztönzése, melyek célja a “megfelelő személy megfelelő állásba” helyezése.

Az első érdemi lépésnek az “ICF és a foglalkoztatáspolitikák” című projektet tekinthetjük, mely elősegítette az Egészségügyi Világszervezet új osztályozási rendszerének (ICF) bevezetéslét a foglalkoztatáspolitikai szektorban, figyelemfelkeltő kezdeményezések, képzések és kommunikációs akciók révén.

A fogyatékkal élők munkaerő-piaci kirekesztése a terület legsúlyosabb problémák között szerepel, ami indokolja a fogyatékkal élők igényeinek és lehetőségeinek, valamint a fogyatékossággal kapcsolatos témák jobb ismeretét.

A projekt egyik célja a foglalkoztatás feltételeinek javítása a pontosabb fogyatékosság-felmérési módszer bevezetése és elterjesztése révén. A felmérési rendszer célja egyrészt a személyes képességek és kompetenciák feltárása, másrészt az ICF alapján történő besorolás használatának általánossá tétele az adott területen. További cél volt, hogy országos és nemzetközi szinten releváns javaslatokat dolgozzanak ki a lehetséges jövőbeli cselekvésekre vonatkozóan a különböző ágazatokban.

Az ICF-besorolás alkalmas arra, hogy felmérje és fejlessze a fogyatékkal élők személyes képességeit az által, hogy felméri és elemzi a fogyatékkal élő személy közvetlen környezetének sajátosságait és hatásait. Különösen a foglalkoztatáspolitika területén releváns a környezet és a személyes képességek illetve lehetőségek értékelésére, mely előmozdítja a fogyatékkal élő személyek munkához fűződő személyes viszonyának fejlődését is.

E kísérleti projekt megkezdésével Olaszország, különösen az olasz Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium célul tűzte ki új, hatékonyabb módszerek és eljárások kialakítását a fogyatékosság értékelésére. A projekt vizsgálta az ICF hatását a társadalmi befogadási folyamatokra, továbbá a fogyatékosság értékelésére vonatkozó olasz szabályozás sajátosságait a fogyatékkal élők foglalkoztatása tekintetében. A projektben, illetve a minisztérium koordinációs csoportjában 11 intézményi partner vett részt (Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium, Italia Lavoro, DIN, Régiók Koordinációja, UPI, ANCI, FISH, FAND, Egészségügyi Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Olasz Szociális Orvosi Intézet), továbbá képviseltette magát 17 régió és 78 tartomány.

A projekt keretében 21 képzést tartottak Olaszország területén: 895 fő vett részt az alaptanfolyamon, ezen felül 552 fő vett részt a haladó tanfolyamon és a három hónapos képzést záró tréningen illetve záróvizsgán. A képzési szakasz két lényeges célt fogalmazott meg: egyrészt az ismeretek bővítését az ICF jellemzőiről és alkalmazási módszereiről a foglalkoztatáspolitikai szempontból releváns ágazatok vonatkozásában, másrészt a mintegy 1000 célzottan bevont munkaerő-piaci szereplő tudatosságának növelését.

Ez utóbbi cél kijelölése annak érdekében történt, hogy a bevontak rendelkezzenek néhány olyan módszerrel és eszközzel, melyek révén a fogyatékkal élők számára jobb lehetőségeket teremthetnek a társadalmi integrációra és munkanélküliség csökkentésére.

A képzési szakaszban 4 kísérletet végeztek, illetve négy tájékoztató szemináriumot szerveztek összesen 140 célzott foglalkoztatási szereplő részvételével. Az ICF besorolás univerzális, egyetemesen használható fogalmi kereteket biztosít, amely a fogyatékkal élők életminőségére összpontosít, hangsúlyozva, hogy az milyen módon javítható.

Ezen kívül az ICF eszközként szolgál a személy előrehaladásának nyomon követésére, valamint a célzott foglalkoztatás többi szereplője közötti kapcsolatok javítására. A kísérleti szakasz az ICF-kódokra lefordított foglalkoztatási ellenőrző lista létrehozásával kezdődött. A projektben összesen 176 fogyatékkal élő ember vett részt (ebből 92 fizikai, 34 mentális, 28 szellemi és 22 érzékszervi fogyatékkal élő).

Egy további releváns intézkedést a LINCS “Területi fejlesztés és társadalmi befogadás” című projekt képvisel. A projektmenedzsment feladatait az Italia Lavoro (a Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium technikai ügynöksége) látta el, melynek keretében az ügynökség a kezdeményezésben részt vevő intézmények, testületek, egyesületek és egyéb szervezetek képviselői által létrehozott koordinációs csoport munkáját hangolta össze. Az intézkedés célja a fogyatékkal élők foglalkoztatásának monitorozása, beleértve a legsúlyosabb fogyatékkal élők foglalkoztatását is, a 276/0314. törvény 14. cikkelyében foglaltakkal összhangban.

Ennek a kísérleti projektnek a célja a 276/0314. törvény 14. cikkely végrehajtási folyamatának figyelemmel kísérése volt, mely cikkely összefüggésben áll a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásra vonatkozó 68/1999 törvénnyel. A törvény a célzott foglalkozatásról rendelkezik aktív munkaerő-piaci beavatkozás alapjául szolgáló modellek kidolgozását írva elő a fogyatékkal élők munkavállalási esélyeinek növelésének érdekében. Ezen felül a projekt célja volt a területi szintű kezdeményezések előmozdítása, valamint a normatív rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos sikerek és kritikus pontok ellenőrzése is. A tervezési intézkedés célja az innovatív módszerek kidolgozása és a keretegyezmények létrehozása – a területeken részt vevő különböző felek (Spi-k, szociális szövetkezetek és szakszervezetek) bevonásával -, valamint a rendelkezések végrehajtása, illetve azok hatékonyabb végrehajtása a vállalkozások, valamint a szociális szövetkezetek által a fogyatékossággal foglalkozó emberek foglalkoztatásának tekintetében. A koordinációs csoport kialakítását megelőző hónapokban alapos elemzést végezték a területi sajátosságokra vonatkozóan el annak érdekében, hogy azonosítsák és ellenőrizzék a különböző fejlesztési feltételek különbözőségét a rendelkezések végrehajtása érdekében. Mindez lehetővé tette a kritériumok meghatározását a szelektív elemzéshez.

E kritériumok között az alábbiak szerepelnek:

– a célzott foglalkoztatási szervek aktivizálódása és működési szintje;

– a foglalkoztatáspolitikán belül szerzett tapasztalatok; a területi hálók fejlesztése; a 14. cikkely végrehajtását meghatározó döntések;

– a kínálati és keresleti feltételek azonosítása a fogyatékossággal összefüggésben;

– a társadalmi együttműködés fejlesztése.

A koordinációs csoport tevékenységében a Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium és az Italia Lavoro képviselői mellett a régiók, az UPI és az ANCI, a CNEL és az ISFOL képviselői, valamint a szakszervezetek (CGIL, CISL, UIL) a szociális szövetségek, a FISH és a FAND munkáltatói egyesületek (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Lega Cooperative, AGCI) vettek részt. Ezeken felül a különböző térségekben folytatott kísérletek sikere érdekében a projekt olyan támogatási cselekvések (előzetes és kontextus-elemzés, képzési csomagok stb.) támogatását is magában foglalta, amelyek jó gyakorlatok lehetnek, és a későbbiekben alkalmazhatnak és megismételhetnek az egész ország területén.

A projekt négy fő fázisból áll:

Kutatás, fejlesztés és rendszerek felépítése. Ez a fázis a területi kontextusok elemzését jelenti, a célból, hogy azonosítsa és ellenőrizze a kísérleti fejlesztési feltételek meglétét a különböző területeken. Tíz kísérleti fejlesztési terület kiválasztásán túlmenően a 276/0314. törvény 14. cikkelyének alkalmazásának vizsgálatára is sor került, hasonlóképp a keretszerződések és végrehajtására vonatkozó útmutatások kidolgozásához.

Képzés. A képzési fázisban egy szemlélet-formáló és információs csomagot dolgoztak ki, melyet a helyi szereplőknek címeztek. Az információs csomag a fogyatékkal élők foglalkoztatási feltételeit, eljárásait és előnyeit ismertette a 276/0314. törvény 14. cikkelyével összhangban. Annak érdekében, hogy minden szereplőt felkészítsenek a szükséges tevékenységek elvégzéséhez, koordinált képzésekben részesítették a projektbe bevont partnereket, szervezeteket, cégeket.

A kísérletekhez nyújtott technikai segítség. A kísérletekhez nyújtott technikai segítség az Italia Lavoro koordinációja mellett a területi végrehajtó projektek tervezésében, a helyi szereplők bevonásával valósult meg. A fázis vonatkozott a keretszerződések kidolgozásának támogatására, a módszerek és eszközök kialakítására, valamint a tartományi területek kísérleti központjaival folytatott jövőbeli együttműködési tevékenységek és lehetőségek azonosítására.  Kommunikáció és információ-megosztás. A projekt számos olyan tevékenységet biztosított, amelyek elősegítették a tájékoztatók és megbeszélések szervezését, a projekt weboldalának létrehozását, a szakmai közösségek, vállalatok ésmunkalehetőségek célcsoportok körében történő kölcsönös megismertetését.A projekt vizsgálta annak lehetőségét, hogy a cégek a fogyatékossággal élő emberek kötelező foglalkoztatásának teljesítését valóban képesek-e végrehajtani a szociális szövetkezeteknek szóló megbízások révén.

Mindez további célok megfogalmazásával összhangban történt,melyek a következők:

 fogyatékkal élők “védett” bevezetése a munkaerő piacra és foglalkoztatása az érintettek számára kedvező közegben, pl. a szociális szövetkezeteken keresztül;

 kettős előny biztosítása a vállalkozások számára, amennyiben egyszerre teljesíthetik jogi kötelezettségeiket, ezzel egyidejűleg a szövetkezetek számára is számos szolgáltatást nyújthatnak;

 a vállalatok szempontjából pedig a munkahelyteremtés. A projekt keretében összesen 14.130 személy foglalkoztatása valósult meg. Ez önmagában nem tekinthető nagy számnak, mégis számottevő eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy a munkába állított személyek esetében nagyon súlyos fogyatékkal élő emberekről van szó.

A kísérlethez tíz tartomány csatlakozott, közülük néhány már kidolgozott keretszerződéssel (Belluno, Treviso, Genova, Milano, Lecco), mások keretszerződés nélkül (Cuneo, Chieti, Sassari, Lecce, Roma). Az egyezmény aláírása egy összetett tervezési folyamat végeredménye volt, amelybe az Italia Lavoro S.p.A. mellett a tartományi közigazgatási szerveket, a vállalkozói szövetségeket, a szakszervezeteket és a szociális szövetkezeteket is bevonták. Sikeres példának tekinthető Sassari tartomány esete, ahol az egyezményt aláírta az Iparosok Szövetsége, a Confcooperatives, a Legcooperatives, a CGIL, a CISL, az UIL, illetve Sassari tartomány is. Ezen egyezmény értelmében a tartomány kísérleti jelleggel felfüggesztette a tartományi nyilvántartásban fogyatékkal élőként nyilvántartott személyek 276/0314. törvény 14. cikkelye szerinti célzott foglalkoztatását. Az illető személyek fogyatékossági fokának és jellegének nevesítése helyett az alkalmazott munkavállaló által ténylegesen elvégzett feladatoknak megfelelő besorolása történt meg. Az egyes munkaszerződések időtartama összefüggésben áll az elvégzendő munka jellegével, de a kísérleti időszak alatt legalább 12 hónap. A szerződési feltételek, az időtartam és a foglalkoztatási közvetítő eszközök a célzott foglalkoztatás projekt keretében kerültek meghatározásra. A munkában részt vett a Tartományi Célzott Foglalkoztatási Szolgálat és a szociális szövetkezetek szakmai bizottsága. Figyelembe vették a munkavállalók szakértelmét és a munkavállalóknak a feladatokra vonatkozó kompetenciák elsajátításához kötődő elvárásait. Sassari tartomány támogatja a fogyatékkal élő munkavállalók új besorolás szerinti foglalkoztatását, hozzájárul a szociális szövetkezetek foglalkoztatási kiadásainak fedezéséhez a tartomány által a fogyatékkal élők foglalkoztatására létrehozott regionális alap által biztosított forrásokon keresztül.